วิสัยทัศน์

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

คำขวัญตำบล

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

Hilight !!..ประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม ... อบต.หนองกบ


วารสารประชาสัมพันธ์


VDO ..ประชาสัมพันธ์


บริการ ...ประชาชน


คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกบ
เราดูแล ...

15.82x

พื้นที่/ตร.กม.

14x

ชุมชน

794x

ครัวเรือน

3,213x

ประชากร/คน

(ข้อมูล จปฐ)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น


:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.สระบุรี

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ไม่สามารถดึงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ !!!!

ปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)