วิสัยทัศน์

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

คำขวัญตำบล

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

Hilight !!..ประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม ... อบต.หนองกบ


วารสารประชาสัมพันธ์


VDO ..ประชาสัมพันธ์


บริการ ...ประชาชน


คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.