วิสัยทัศน์

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

คำขวัญตำบล

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

Hilight !!..ประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม ... อบต.หนองกบ


วารสารประชาสัมพันธ์


VDO ..ประชาสัมพันธ์


บริการ ...ประชาชน


คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกบ
เราดูแล ...

15.82x

พื้นที่/ตร.กม.

14x

ชุมชน

794x

ครัวเรือน

3,213x

ประชากร/คน

(ข้อมูล จปฐ)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น


:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.สระบุรี

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด รูปแบบการออกกำลังกาย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567) [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  ขอความร่วมมือบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  ขอแก้ไขปรับปรุงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกีี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับ อปท. (ครู ข) [ 12 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 11 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
  การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ [ 11 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 0 

ปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)