วิสัยทัศน์

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)

นายxxxxxx xxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

xxx-xxxxxx

คำขวัญตำบล

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

Hilight !!..ประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม ... อบต.หนองกบ


วารสารประชาสัมพันธ์


VDO ..ประชาสัมพันธ์


บริการ ...ประชาชน


คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกบ
เราดูแล ...

15.82x

พื้นที่/ตร.กม.

14x

ชุมชน

794x

ครัวเรือน

3,213x

ประชากร/คน

(ข้อมูล จปฐ)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น


:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.สระบุรี

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครืองข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบถึงแถลงการณ์ความห่วงใยและข้อเสนอเกี่ยวกับการมีห้องเรียนอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของ ศพด. [ 17 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน) [ 16 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน) [ 16 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 0 

ปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ (อบต.หนองกบ)